எனது மின்னூல்கள்

Friday, 30 March 2018

முச்சந்தி முரசு - 15
காவிரிக் கொடை:

காவிரி ஓடினால் கழனியெல்லாம் செழிக்கும்
காவிரி வாடினால் மணற்கொள்ளை கொழிக்கும்
காவிரி ஓடினும் வாடினும் ஊடகம் தழைக்கும்


No comments:

Post a comment