எனது மின்னூல்கள்

Wednesday, 12 September 2018

முச்சந்தி முரசு - 16

அகிலமே அமைதி!

அமைதி அமைதி
ஆழ்ந்த மூழ்கிப்பு
அவரவர் கைத்திரையில்

No comments:

Post a comment