எனது மின்னூல்கள்

Sunday, 30 August 2015

எனது கவிதைநூல்

                                                                                                                                   இன்று வெளிவந்துள்ள எனது கவிதைநூல்                                                                                                                                                                          கவிதைகள் :47                                                                                           பக்கங்கள் :100                                                                                                     விலை ; 60                                                                                                             மணிமேகலைப் பிரசுரம்                                                                                சென்னை - 17