எனது மின்னூல்கள்

Friday, 17 June 2011

எடுத்திடுவேன் பிரமாணம்


ஐந்து வயதினிலே அப்பனே குருவானார்
ஆற்று மணல்தனிலே அரிச்சுவடி கற்பித்தார்
அழித்து எழுதிப் பழகினேன் அகர முதலாம்
அடுத்த வயதினில் அறிமுகமானேன்
அடித்துக் கற்பித்த திண்ணை ஆசானிடம்
ஆண்டுகள் உருண்டன பள்ளிகள் மாறின
ஆசிரியர் பலராயினர் அறிந்தேன் பல பாடங்கள்
கல்லூரியில் கால்பதித்து கற்றவை கணிசமானவை
கற்பித்தலே தொழிலெனக் கொண்டேன்
கற்றும் கற்பித்தும் களித்திருந்தேன்
காலம் கடந்ததை கவனியாதிருந்தேன்

தொலைநிலைக் கல்வியை நிருவகிக்கலாயினேன்
சோதனைகளை வெல்வதே சாதனையெனவானது
சாதிக்கத் திறனிருந்தும்
திட்டங்கள் பலவிருந்தும்
திகட்டாத ஆர்வமிருந்தும்
திண்ணிய உழைப்பிருந்தும்
எண்ணியவையெல்லாம் ஈடேறாதோ ?

எடுத்திடுவேன் பிரமாணம் இவ்வாறே :
உண்மை தவறேன் ,  உழைப்பைக் கைவிடேன்
உறுதி குலையேன் ,  ஊக்கம் குறையேன்
சூதை அறிவேன் ,     சூழ்ச்சியை வெல்வேன்
கவனம் சிதறேன் ,    காரியம் புரிவேன்
கொள்கை பிறழேன் ,  குற்றம் பொறுக்கேன்
இலக்கை எய்துவேன் , இனிதே வினைமுடிப்பேன்

எத்தித் திண்ணும் காக்கைகளை
புத்தி கொண்டு புறக்கணிப்பேன்
கொத்தித் திண்ணும் கொக்குகளை
குளத்தை விட்டே அகற்றுவேன்
பறந்து திண்ணும் பருந்துகளை
வலை வீசி வீழ்த்திடுவேன்
ஏய்த்துத் திண்ணும் நரிகளைக்
கண்ணி வைத்துக் களைந்திடுவேன்
மறைந்து திண்ணும் கரையாண்களை
மரித்துப் போகச் செய்திடுவேன்
பரவித் திண்ணும் களைகளை
பார்த்துப் பார்த்து களைந்திடுவேன்
சாதி பேசும் சந்தர்ப்பவாதியை
சாமர்த்தியமாய் சமாளிப்பேன்
சோம்பித் தூங்கும் கழுதைகளை
பொதி சுமக்கச் செய்திடுவேன்
வீண் பேச்சு வீரர்களை
வினை முடிக்க முடிக்கிடுவேன்

முன்னேறாய் முனைந்து செயல்படினும்
பயிரை வேலியே மேயுமாயின்
பார்த்து நிற்க வேண்டுமாயின்
பதவி துறக்கத் துணிந்திடுவேனே


                     தொலைநிலைக் கல்வி இயக்குநராக நிர்வாகத்தில் சந்தித்த 
                                    தடைக்கற்களைப் பற்றிய சங்கற்ப பா