எனது மின்னூல்கள்

Friday, 3 March 2017“The greatest textbook for leadership is facing crisis.” - Ratan Tataநெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வதுதான் தலைமைக்கானப் பாடப்புத்தகம்ரட்டன் டாடா