எனது மின்னூல்கள்

Saturday, 10 March 2018

முச்சந்தி முரசு - 10


மூவுலக சஞ்சாரி:

பொய்கள் கூடிப் போட்டன மாநாடு

பொழுது புலர்ந்ததும் ஊரெல்லாம் சுற்றிவர

பொருத்தமாய்க் கிடைத்ததே முகநூல் வாகனம்

No comments:

Post a comment