எனது மின்னூல்கள்

Friday, 30 March 2018

முச்சந்தி முரசு - 12உலகப் பந்து:

பந்தைச் சிதைத்துப் பலத்தை வீழ்த்துவோம்
பார்ப்பவர் காதில் பூவைச் சுற்றுவோம்
பன்னாட்டு விளையாட்டைப் பரிகாசம் பண்ணுவோம்

No comments:

Post a comment